Allmänna villkor

Välkommen till Fractory.com (nedan kallad Tjänsten), den officiella webbplatsen för Fractory Ltd (nedan kallad Tjänsteleverantören). Detta Tjänsteavtal (nedan kallat Avtalet) reglerar villkoren för användning av Fractory-plattformen och ingås av dig (nedan kallad Användaren) och Fractory Ltd, beläget på Raekoja plats 16, 51004, Tartu, Estland (nedan gemensamt kallade Parterna).

Genom att registrera sig för eller använda Tjänsten samtycker Användaren till att ha läst och fullt ut förstått Avtalet. Genom att registrera sig för eller använda Tjänsten samtycker Användaren också till att ha ingått Avtalet och att vara bunden av villkoren i Avtalet och Sekretesspolicyn oavsett form av registrering eller användning av Tjänsten. 
Genom att ingå avtalet uppger Användaren att han har tillräcklig rättskapacitet för att ingå Avtalet. I enlighet med Avtalet och instruktionerna på Fractorys webbplats http://fractory.com (nedan gemensamt kallade Webbplatsen), kommer Användaren att använda Tjänsten för endast lagliga ändamål.

Användning av Tjänsten

Tjänsteleverantören är värd för och underhåller en onlineplattform tillgänglig på webbplatsen som gör det möjligt för Användare att ladda upp sina tvådimensionella (2D) ritningar för sina tillverkningsprojekt. Fractory upprätthåller ett leverantörsbaserat tillverkningsprogram som består av ett nätverk av tredjepartstillverkare (nedan kallade Leverantörerna) som kan utföra tillverkningstjänster på Fractorys vägnar för att kunna erbjuda våra kunder större effektivitet, bästa pris och kvalité på tillverkningstjänster. När en kund laddar upp sina specifikationer kommer Fractory att lägga ut en av sina underleverantörer för att tillverka de delar eller varor som ska levereras enligt Användarens beställning (nedan kallad Delen).

För att göra en beställning av en Del måste Användaren ladda upp en godkänd tvådimensionell (2D) ritning för den Del som Användaren önskar ha producerat i enlighet med villkoren i detta Avtal. Under beställningsprocessen måste Användaren välja från listan över tillgängliga alternativ och parametrar för Del. Vissa restriktioner kan gälla för tjocklek och material.

Användaren kommer att kunna se och justera beställningen och kostnaden (produktion och leverans) som tillhandahålls av Fractory innan beställningen slutförs. Inget Avtal för att tillverka någon Del existerar förrän Fractory har försäkrat att Användaren accepterar sin offert/beställning genom att bekräfta den. Eftersom varje beställning är skräddarsydd kan du inte avbryta en beställning när den väl har lagts.

Användaren är ensam ansvarig för att se till att specifikationerna i offerten och annan information som Användaren lämnar i beställningen är korrekta och fullständiga innan beställningen slutförs. Användaren får inte ändra eller modifiera specifikationerna efter beställning.

Fractory kan när som helst under offereringen, beställningen och tillverkningsprocessen återkalla och/eller annullera en beställning, om det finns tekniska eller andra skäl (såsom en tvivel om immateriella rättigheter till designen eller Delens laglighet) att göra så. I så fall kommer Fractory att ersätta Användaren alla belopp som betalats för sådan Del, om sådana finns.

Användaren erkänner och samtycker till att Tjänsteleverantören lägger ut underleverantörer eller på annat sätt delegerar beställningar som Användaren lägger för en Del till en av Leverantörerna. Som sådan erkänner och samtycker Användaren till att Fractory kan dela Användarspecifikationer med Leverantören för att tillverka och bearbeta beställningen. Användaren har inte någon skyldighet att betala någon Leverantör direkt.

Ditt konto, lösenord och säkerhet

För att kunna använda Tjänsten kan Tjänsteleverantören begära viss information från Användaren (företagsnamn, kontaktinformation osv.). Användaren uppger att all information som lämnats till Tjänsteleverantören för närvarande är fullständig och korrekt såvitt Användaren vet.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att stänga av eller stoppa Användare från att använda Tjänsten om informationen som lämnats av Användaren inte har varit giltig, fullständig och korrekt. Ifall informationen som lämnats till Tjänsteleverantören av Användaren skulle ändras är Användaren skyldig att omedelbart meddela Tjänsteleverantören.

Användaren kringgår inte eller försöker kringgå systemet för användarautentisering som används av Tjänsteleverantören. Användaren är fullt ansvarig för alla betalningar och aktiviteter som sker under eller som ett resultat av användningen av Tjänsten. Användaren är ansvarig för eventuella skador, förluster eller kostnader som Tjänsteleverantören eller någon tredje part lider till följd av att Användaren använder Tjänsten. Användaren är också ansvarig för eventuella skador, förluster eller kostnader som Tjänsteleverantören eller någon tredje part lider till följd av att en tredje part använder Tjänsten med Användarens lösenord, kontonamn eller kontoinformation. Därför är Användaren ansvarig för att bevara konfidentialitet för lösenord och all information om Tjänsten eller Användarens personliga konto.

Användaren ska omedelbart meddela Tjänsteleverantören (info@fractory.com) om all obehörig användning av Användarens lösenord eller konto som Användaren är medveten om. Användaren erkänner att alla meddelanden som skickas med hjälp av Tjänsten överförs i ett okrypterat format.

Betalningar

Användaren ska betala Tjänsteleverantören enligt den aktuella växlingskursen (utan begränsning) i euro, dollar eller pund sterling för avgifter för alla bekräftade beställningar, tillämpade serviceavgifter och eventuellt tillämpad mervärdesskatt. Alla avgifter ska betalas i förskott – Användaren kan inte använda Tjänsten förrän alla betalningar har mottagits av Tjänsteleverantören. Betalningar för att använda Tjänsten kan utföras via banköverföring eller med kreditkort. Andra betalningsmetoder kan accepteras efter Tjänsteleverantörens eget gottfinnande. Kreditkortsinformation är inte synlig för eller tillgänglig för Tjänsteleverantören. Vid betalningar med kreditkort kommer Användaren att dirigeras till en säker miljö som tillhandahålls av operatören av kreditkortsbetalning. Kreditkortsbetalningar kan endast avbrytas via ansökan till den bank som har utfärdat kreditkortet. I så fall ska ansökan innehålla anledning till att betalningen avbryts.

Frakt

Offerter från Fractory kommer att innehålla ett uppskattat leveransdatum, kalkylerat på basis av indata. Leveranstiden som genereras av online beställningssystemet ger en indikation på planerat leveransdatum men är inte bindande för Tjänsteleverantören. Uppskattat leveransdatum baserar sig på de arbetsförhållanden som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående och på punktlig leverans av det material som Fractory beställt för utförandet av arbetet. Skulle en försening uppstå som Fractory inte ansvarar för, till följd av ändring av nämnda arbetsförhållanden eller på grund av att material som beställts i tid för arbetets utförande inte levereras i tid, kommer leveransdatumet förlängas vid behov och Tjänsteleverantören är inte ansvarig för en sådan försening.

Immateriella rättigheter

Tjänsteleverantören ger Användaren en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv licens att använda webbplatsen för personliga eller interna affärsändamål. Fractory behåller all äganderätt och immateriella rättigheter till Tjänsten och allt innehåll däri. Användaren får varken själv eller tillåta någon tredje part att:

(a) bakåtutveckla, demontera eller dekompilera Fractory.com, prissättnings- och matchningsalgoritmerna för Fractory;

(b) använda manuella eller automatiserade programvaruanordningar eller andra processer för att ”skrapa” eller ladda ner data från webbsidor som ingår i Tjänsten;

(c) få tillgång till Tjänsten för att bygga en liknande eller konkurrerande webbplats, applikation eller tjänst;

(d) använda Tjänsten för illegala ändamål, inklusive tillverkning av produkter, komponenter, varor eller verktyg som är designade eller avsedda för användning i skjutvapen.

Användarinnehåll

Tjänsteleverantören gör inte anspråk på äganderätt till dina specifikationer eller innehåll, data eller annat material som du laddar upp till eller på annat sätt gör tillgängligt på Fractory.com-plattformen. Användaren är ensam ansvarig för innehållet som laddas upp till Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Emedan delarna tillverkas på basis av Användarspecifikationer, lämnar Tjänsteleverantören inga garantier eller utfästelser på att: (a) delarna kommer att uppfylla dina krav, (b) delarna är lämpliga för något särskilt ändamål, eller är säljbara, eller (c) delarna är defekt- eller felfria. Tjänsterna kan bli föremål för förseningar, annulleringar och andra störningar. Tjänsteleverantören lämnar inga garantier eller utfästelser på tjänsterna, bland annat men inte enbart på kvalitén, effektiviteten, anseendet och andra egenskaper hos tjänsterna. Användaren erkänner och samtycker till att Tjänsteleverantören inte är ansvarig, och Användaren samtycker till att inte försöka hålla Fractory ansvarig för tredje parts beteende, inklusive för någon del som tillverkas av en tredje part.

Tjänst och uppsägning

Tjänsteleverantören lämnar inga garantier på prestanda för Tjänstens och Leverantörens system. Detta avtal får när som helst sägas upp med eller utan att ange någon anledning, med skriftligt varsel till Tjänsteleverantören (info@fractory.com). Tjänsteleverantören har rätt att undersöka all aktivitet som kan bryta mot detta Avtal och får när som helst på eget initiativ säga upp detta Avtal.

Ändringar i avtalet

Alla villkor i avtalet och på webbplatsen inklusive prissättningen kan ändras av Tjänsteleverantören när som helst utan föregående anmälan. Alla sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter att ha publicerats av Tjänsteleverantören på webbplatsen. För att vara informerad om sådana ändringar rekommenderar vi starkt att se över webbplatsen och avtalet regelbundet. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att villkoren i Avtalet eller på webbplatsen har publicerats samtycker Användaren automatiskt till att vara bunden av sådana ändrade villkor och prissättning.

Slutbestämmelser

Detta avtal regleras av estniska lagar. Användaren accepterar att den engelska versionen av avtalet kommer att reglera förhållandet mellan Användaren och Tjänsteleverantören. Alla översättningar från Avtalet på engelska till något annat språk

tillhandahålls för bekvämlighet. Vid motsägelser mellan den engelska versionen av Avtalet och eventuella översättningar, ska den engelska versionen ha företräde.
Parterna ska inte vara ansvariga för fullständig eller partiell försummelse av sina skyldigheter om detta inträffar på grund av force majeure. Parterna ska tolka force majeure som omständigheter som en Part inte kunde förutse vid tidpunkten för avtalets ingående och inte kunde förhindra eller undanröja på något sätt. Sådana omständigheter ska vara naturkatastrofer, strejker, bränder, krig, lagliga eller olagliga beslut av myndigheter m.m.

Låt oss lätta din arbetsbelastning! Online metallbearbetning ger dig ett snabbt pris. Beställ dina delar från nätverk av certifierade regionala tillverkare. Inga användaravgifter.
Få en snabboffert