Tingimused

Tere tulemast veebilehele Fractory (edaspidi teenus), mis on Fractory Solutions OÜ (edaspidi teenusepakkuja) ametlik kodulehekülg. Käesolev teenuse osutamise leping (edaspidi leping) reguleerib Fractory platvormi kasutamise tingimusi ning lepingu osapoolteks olete Teie (kasutaja) ja Fractory Solutions OÜ, asukohaga Raekoja plats 16, 51104, Tartu, Eesti (edaspidi ühiselt osapooled).

Teenusele registreerimisel või teenuse kasutamisel nõustub kasutaja lepingu tingimustega, olles neid lugenud ja täielikult mõistnud. Teenusele registreerimisel või teenuse kasutamisel nõustub kasutaja lepingus osalema ning nõustub seega lepingu tingimuste ja privaatsuspoliisiga, sõltumata teenusele registreerimise või teenuse kasutamise vormist.
Lepingus osalemisega kinnitab kasutaja, et omab piisavat õigusvõimet lepingus osalemiseks. Kasutaja kasutab teenust ainult seaduslikel eesmärkidel, mis on vastavuses lepingus ja Fractory veebilehel http://fractory.com (edaspidi veebilehekülg) esitatud juhistes sätestatuga.

Teenuse kasutamine

Teenusepakkuja haldab ja hooldab veebileheküljel kättesaadavat veebipõhist platvormi, mis võimaldab kasutajal üles laadida oma kahedimensioonilised (2D) joonised tootmisprojektide jaoks. Fractory haldab müüjapõhist tootmisprogrammi, mis koosneb kolmanda osapoole tootjatest (tarnijad), kes on võimelised läbi viima tootmisteenuseid Fractory nimel, et pakkuda klientidele suuremat tõhusust ning parimat tootmisteenuste hinda ja kvaliteeti. Kui klient laadib üles enda spetsifikatsioonid, koostab Fractory allhankelepingu ühega tarnijatest, et valmistada vastavalt kasutaja tellimusele detailid või osad (edaspidi ühiselt detail).
Detaili tellimiseks peab kasutaja üles laadima vastuvõetava kahedimensioonilise (2D) joonise detailile, mida kasutaja soovib vastavalt käesolevale lepingule valmistada. Tellimisprotsessi jooksul peab kasutaja nimekirjas esitatud valikute ja parameetrite hulgast valima antud detailile sobivad valikud. Sõltuvalt paksusest võivad kehtida teatud piirangud materjalile.
Kasutajal on võimalik enne tellimuse kinnitamist näha ja üle vaadata Fractory pakutud tellimus ning (tootmise ja tarne) maksumus. Mis tahes osa valmistamise leping ei eksisteeri enne kui Fractory teadvustab, et kasutaja on tellimuse kinnitamisega nõustunud Fractory pakkumisega.
Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et kasutaja esitatud osa spetsifikatsioonid ja muu informatsioon tellimuses oleks enne tellimuse kinnitamist täpne ja täielik. Kasutajal ei ole lubatud pärast tellimuse kinnitamist spetsifikatsioone parandada või muuta. Kuna iga tellimus valmistatakse vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele, ei ole tellimust pärast kinnitamist võimalik tühistada.
Fractory võib mis tahes ajal päringu esitamise, tellimise või tootmisprotsessi jooksul tagasi lükata ja/või tühistada mis tahes tellimuse, kui see on põhjendatav tehniliste või muude (nt probleemid detaili disaini puudutava intellektuaalomandiga või detaili legaalsusega) kaalutlustega. Sellistel juhtudel tagastab Fractory kogu antud osa eest makstud tasu.
Kasutaja teadvustab ja nõustub, et teenusepakkuja sõlmib kasutaja esitatud osade tellimuste täitmiseks allhankelepingud ühega tarnijatest või delegeerib tellimused mõnel muul viisil. Seega teadvustab ja nõustub kasutaja, et Fractory võib jagada kasutaja esitatud spetsifikatsioone tarnijaga, et tellimust töödelda ja valmistada. Kasutajal ei ole ühtegi kohustust tarnijale otse maksta.

Teie konto, parool ja turvalisus

Teenuse kasutamiseks võib teenusepakkuja küsida kasutajalt mõningat informatsiooni (ettevõtte nimi, kontaktinformatsioon jne). Kasutaja kinnitab, et kogu teenuspakkujale esitatud informatsioon on kasutaja parimate teadmiste kohaselt kehtiv, täielik ja täpne.
Teenusepakkuja jätab endale õiguse peatada või lõpetada mis tahes kasutaja õiguse teenust kasutada, kui kasutaja esitatud informatsioon ei ole kehtiv, täielik ja/või täpne. Kui kasutaja poolt teenusepakkujale esitatud informatsioon peaks muutuma, on kasutajal kohustus teenuspakkujat sellest koheselt teavitada.
Kasutajal ei ole lubatud vältida või üritada vältida teenusepakkuja kasutatavaid kasutaja autentimissüsteeme. Kasutaja on täiel määral vastutav kõigi maksete ja tegevust eest, mis toimuvad teenuse kasutamise käigus või selle tulemusena.
Kasutaja on vastutav mis tahes kahjustuste, kadude või maksumuste eest, mis võivad kasutaja teenuse kasutamise tulemusena teenusepakkujale või mis tahes kolmandale osapoolele tekkida. Kasutaja on vastutav ka mis tahes kahjustuste, kadude või maksumuste eest, mis võivad teenusepakkujale või mis tahes kolmandale osapoolele tekkida, kui teenuse kasutamiseks kasutatakse kasutaja parooli, konto nime või konto informatsiooni. Niisiis on kasutaja vastutav paroolide ja mis tahes teenust või kasutaja isiklikku kontot puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamise eest.
Kasutaja peab koheselt teavitama teenusepakkujat (info@fractory.com) kasutaja parooli või konto volitamata kasutamisest, kui ta sellest teada saab. Kasutaja teadvustab, et kõik sõnumid teenuse kasutamisel edastatakse krüpteerimata kujul.

Maksmine

Kasutaja maksab teenusepakkujale kõigi kinnitatud tellimuste, rakendatavate teenustasude ja kehtiva tulumaksu eest kohaldatava maksumääraga (ilma piiranguteta) eurodes. Kõik maksed on tasutavad ettemaksuna – kasutaja ei saa teenust kasutada enne kui kõik tasumisele kuuluvad maksed on teenusepakkujani jõudnud. Teenuse kasutamist puudutavad maksed saab teostada pangaülekande või krediitkaardiga. Võidakse aktsepteerida ka teisi makseviise vastavalt teenusepakkuja äranägemisele. Krediitkaardi andmed ei ole teenusepakkujale nähtavad ega ligipääsetavad. Krediitkaardiga maksmisel suunatakse kasutaja krediitkaardimakse operaatori turvalisse keskkonda. Krediitkaardimakseid saab katkestada ainult vastava taotlusega krediitkaardi välja andnud pangale. Sellisel juhul peab nimetatud taotlus sisaldama makse katkestamise põhjust.

Kohale toimetamine

Fractory esitatud pakkumised sisaldavad detaili kohale toimetamise hinnangulist kuupäeva, mis arvutatakse vastavalt sisestatud andmetele. Veebipõhise tellimissüsteemi poolt koostatud kohale toimetamise tingimused annavad aimu plaanitud kohale toimetamise kuupäevast, kuid see ei ole teenusepakkujale siduv. Hinnanguline kohale toimetamise kuupäev põhineb töötingimustel, mis on lepingu sõlmimise hetkel rakendatavad, ja tellimuse valmistamiseks vajalike materjalide kohale toimetamise täpsel ajal. Kui eelmainitud töötingimuste muutusest või õigeaegselt tellitud tellimuse valmistamiseks vajalike materjalide kohale toimetamise viivitusest tulenevalt esineb viivitus osa kohale toimetamises, mis ei sõltu Fractory’st, pikendatakse kohale toimetamise kuupäeva vastavalt vajadusele ja teenusepakkuja ei võta sellise viivituse eest vastutust.

Intellektuaalomand

Teenusepakkuja annab kasutajale piiratud tühistatava mitteeksklusiivse litsentsi veebilehe kasutamiseks isiklikel või ärisisestel eesmärkidel. Fractory säilitab kõik omandiõigused ja intellektuaalomandi õigused teenusele ja selle sisule. Kasutajal ei ole lubatud järgnevad tegevused ega selliste tegevuste võimaldamine kolmandale osapoolele:

(a) veebilehe Fractory.co ning Fractory hinnakujunduse ja sobitamise algoritmide pöördkodeerimine, pöördtransleerimine või dekompileerimine;

(b) mis tahes manuaalsete või automaatsete tarkvaraprogrammide või muude protsesside kasutamine andmete kraapimiseks või alla laadimiseks mis tahes teenuses sisalduvatelt veebilehekülgedelt;

(c) teenuse kasutamine sarnase või konkureeriva veebilehe, rakenduse või teenuse valmistamise eesmärgil;

(d) teenuse kasutamine mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil, sealhulgas mis tahes tulirelvades kasutamiseks mõeldud produktide, komponentide, toodete või tööriistade valmistamine.

Kasutaja sisend

Teenusepakkuja ei taotle omandiõigust kasutaja spetsifikatsioonidele või mis tahes sisule, andmetele või materjalidele, mille kasutaja laadib üles või teeb muul viisil kättesaadavaks Fractory.co platvormil. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt teenusesse üles laaditud sisu eest.

Vastutuse piiramine

Kuna valmistatavad osad põhinevad kasutaja spetsifikatsioonidel, ei garanteeri või kindlusta teenusepakkuja, et: (a) valmistatud osad vastavad teie vajadustele; (b) valmistatud osad sobivad mis tahes konkreetseks eesmärgiks või on turustatavad; ja/või (c) valmistatud osad on defektivabad. Teenust võivad mõjutada viivitused, tühistamised ja muud häired. Teenusepakkuja ei anna teenustele garantiid või kindlustust, sealhulgas mittepiiravalt teenuse kvaliteedile, tõhususele, mainele ja muudele omadustele. Kasutaja teadvustab ja nõustub, et teenusepakkuja ei võta vastustust kolmandate osapoolte tegevuste eest, sealhulgas mis tahes osade eest, mille on valmistanud kolmas osapool, ning kasutaja nõustub, et ei ürita Fractory’t sellisel juhul vastutusele võtta.

Teenus ja selle lõpetamine

Teenusepakkuja ei anna garantiid teenuse ja tarnija süsteemide jõudluse suhtes. Käesolevat lepingut võib lõpetada, kas põhjendatult või mitte, mis tahes hetkel, teavitades kirjalikult teenusepakkujat (info@18.184.77.40). Teenusepakkuja võib lähemalt uurida mis tahes toiminguid, mis võivad rikkuda käesolevat lepingut, ja oma kaalutlustel lõpetada käesoleva lepingu mis tahes hetkel.

Lepingu muutmine

Teenusepakkuja võib igal hetkel ilma eelneva teatamiseta muuta kõiki lepingus ja veebilehel esitatud tingimusi, sealhulgas hindu. Kõik sellised muutused jõustuvad koheselt pärast teenusepakkuja poolt veebilehel avalikustamist. Tugevalt soovituslik on veebilehe ja lepingu regulaarne kontrollimine, et olla teadlik kõigist sellistest muutustest. Teenuse kasutamise jätkamisega pärast lepingus või veebilehel esitatud tingimuste avalikustamist nõustub kasutaja automaatselt avalikustatud muutustega tingimustes ja hindades.

Lõppsätted

Käesolevat lepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Kasutaja nõustub, et lepingu inglisekeelne versioon reguleerib kasutaja ja teenusepakkuja vahelist suhet. Kõik inglisekeelse lepingu tõlked teistesse keeltesse on antud mugavuse tagamiseks. Juhul kui esineb vastuolusid lepingu inglisekeelse versiooni ja mis tahes tõlgitud versiooni vahel, on ülimuslikuks lepingu inglisekeelne versioon. Osapooled ei vastuta lepingus sätestatud kohustuste täieliku või osalise rikkumise eest, kui selle põhjuseks on vääramatust jõust tulenevad olud. Osapooled tõlgendavad vääramatust jõust tulenevaid olusid selliste oludena, mida osapoolel ei olnud võimalik lepingu sõlmimise hetkel ette näha ja mitte mingil viisil ära hoida või eemaldada. Selliste olude hulka kuuluvad: loodusõnnetused, streigid, tulekahjud, sõjad, riigiasutuste seaduslikud või ebaseaduslikud otsused jne.

Automaatne veebilahendus laserlõikuse korraldamiseks üle Euroopa Liidu. Hind sekunditega. Kiire tellimuse vormistamine. Kohene ligipääs. Krediitkaarti pole vaja.
Hinnastama