Tingimused

Fractory teenusleping ja tühistamispoliitika (kaupade tagastamine)

Tere tulemast lehele Fractory.com („Teenus“), Fractory Solutions OÜ („Teenusepakkuja“ meie/meid) ametlikule veebisaidile. Käesolev teenusleping („Leping“) reguleerib Fractory platvormi kasutustingimusi ja on sõlmitud Teie („Kasutaja“/teie/klient) ja Fractory Solutions OÜ, asukohaga Raekoja plats 16, 51004, Tartu, Eesti (edaspidi ühiselt Pooled), vahel.

Teenuse kasutamiseks registreerumisel või Teenuse kasutamisel nõustub Kasutaja, et on käesolevat Lepingut lugenud ja täielikult mõistnud. Teenuse kasutamiseks registreerumisel või Teenuse kasutamisel nõustub Kasutaja ka sellega, et on sõlminud Lepingu ja talle kehtivad privaatsuspoliitika tingimused, olenemata registreerumise või Teenuse kasutamise vormist. Lepingu sõlmimisega kinnitab Kasutaja, et on Lepingu sõlmimiseks teovõimeline. Kasutaja kasutab Teenust ainult seaduslikel eesmärkidel, kooskõlas Lepinguga ja Fractory veebilehel https://fractory.com (edaspidi ühiselt „Veebisait“) toodud juhistega.

1. Teenuse kasutamine

Teenusepakkuja haldab ja hooldab Veebisaidil kättesaadavat platvormi, mis võimaldab Kasutajatel üles laadida oma tootmisprojektide kahemõõtmelisi (2D) jooniseid. Fractoryl on kolmandate osapoolte – tootjate („Tarnijad“) võrgustikust koosnevat tootmisprogramm, mis on võimeline Fractory nimel tootmisteenuseid osutama, et pakkuda meie klientidele suuremat tõhusust ning parimaid hindu ja kvaliteeti. Kui klient laadib oma spetsifikatsioonid üles, sõlmib Fractory alltöövõtulepingu mõne Tarnijaga, kes valmistab Kasutaja tellimuse alusel tarnitavad osad või esemed („Osa“).

Osa tellimuse esitamiseks peab Kasutaja üles laadima Osa vastuvõetava kahemõõtmelise (2D) joonise, mida Kasutaja soovil kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega toodetakse. Tellimisprotsessis peab Kasutaja valima Osa jaoks olemasolevate valikute ja parameetrite loetelust sobiva. Paksuse ja materjali suhtes võivad kehtida teatud piirangud.

Kasutaja saab enne tellimuse vormistamist esitatud tellimuse ja Fractory poolt näidatud kulud (tootmine ja tarne) üle vaadata. Ühegi Osa valmistamiseks ei sõlmita lepingut enne, kui Fractory kinnitab, et on Kasutaja hinnapakkumise/tellimuse kinnituse kätte saanud. Kuna iga Osa valmistatakse eritellimusel, ei ole juba tehtud tellimust võimalik tühistada.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt selle eest, et kontrollib enne tellimuse vormistamist, kas pakkumises esitatud spetsifikatsioonid ja muu tellimuses esitatud teave on täpne ja täielik. Kasutaja ei saa pärast tellimuse esitamist spetsifikatsioone täiendada ega muuta.

Fractory võib tehnilistel või muudel põhjustel (näiteks kahtlus Osa disaini intellektuaalse omandiõiguse või seaduslikkuse suhtes) hinnapakkumise tegemise, tellimise ja tootmisprotsessi jooksul mis tahes tellimuse igal ajal tagasi võtta ja/või tühistada. Sellisel juhul tagastab Fractory Kasutajale kogu sellise Osa eest makstud raha.

Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Teenusepakkuja sõlmib alltöövõtulepinguid või delegeerib muul viisil Kasutaja poolt Osale tehtud tellimused mõnele Tarnijale. Kasutaja on seega teadlik ja nõustub, et Fractory võib jagada Tarnijaga tellimuse töötlemiseks ja valmistamiseks Kasutaja spetsifikatsioone. Kasutaja ei ole mingil juhul kohustatud otse Tarnijale maksma.

Üksikasjalikud juhised tellimuse vormistamise kohta leiate meie veebisaidi jaotisest „Kuidas tellida“ (https://fractory.com/et/automaatne-laserloikus/).

Töötleme ja kogume andmeid kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud Fractory Veebisaidil olevas privaatsusteates (https://fractory.com/et/privaatsus/).

2. Teie konto, salasõna ja turvalisus

Teenuse kasutamiseks võib Teenusepakkuja küsida Kasutajalt teatud andmeid (ettevõtte nimi, kontaktandmed jne). Kasutaja kinnitab, et Teenusepakkujale esitatud teave on Kasutajale teadaolevalt käesoleval hetkel täielik ja täpne.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse katkestada või peatada Teenuse kasutamise mis tahes Kasutaja jaoks, kui Kasutaja esitatud teave ei ole ajakohane, täielik ja täpne. Kui Kasutajalt Teenusepakkujale esitatud teave peaks muutuma, on Kasutaja kohustatud sellest Teenusepakkujat viivitamatult teavitama.

Kasutaja ei väldi ega püüa vältida Teenusepakkuja poolt kasutatavat kasutaja autentimissüsteemi. Kasutaja vastutab täielikult kõigi maksete ja tegevuste eest Teenuse kasutamise ajal või selle tulemusena. Kasutaja vastutab kõigi kahjude või kulude eest, mida Teenusepakkuja või kolmas osapool kannab Kasutaja Teenuse kasutamise tagajärjel. Kasutaja vastutab samuti kõigi kahjude või kulude eest, mida Teenusepakkuja või kolmas osapool kannab, kui kolmas isik kasutab Teenust Kasutaja parooli, kontonime või kontoteavet kasutades. Kasutaja vastutab seetõttu salasõnade ja igasuguse Teenuse või Kasutaja isikliku kontoga seotud teabe konfidentsiaalsuse eest.

Kasutaja on kohustatud viivitamatult Teenusepakkujat (info.ee@fractory.com) teavitama igasugusest Kasutaja salasõna või konto loata kasutamisest, millest Kasutaja on teadlik. Kasutaja on teadlik, et kõik Teenuse abil saadetud sõnumid edastatakse krüpteerimata kujul.

3. Maksed

Kasutaja peab maksma Teenusepakkujale kõigi kinnitatud tellimuste eest,sh kohaldatavad teenustasud ja mis tahes kohaldatava käibemaksu eurodes. Kõik tasud tuleb ette maksta – Kasutaja ei saa Teenust kasutada enne, kui Teenusepakkuja on kõik tasumisele kuuluvad summad kätte saanud. Teenuse kasutamise eest saab tasuda pangaülekandega või krediitkaardiga. Muid makseviise võib Teenusepakkuja aktsepteerida omal äranägemisel. Krediitkaardi andmed ei ole Teenusepakkujale nähtavad ega kättesaadavad. Krediitkaardimaksete puhul suunatakse Kasutaja turvalisse krediitkaardimaksete pakkuja keskkonda. Krediitkaardimakseid saab tühistada ainult krediitkaardi väljastanud pangale esitatud avaldusega. Taotlus peab sisaldama makse tühistamise põhjust.

4. Tarnimine

Fractory hinnapakkumised sisaldavad eeldatavat tarnekuupäeva, mis on arvutatud sisestatud andmete põhjal. Veebipõhise tellimissüsteemi poolt genereeritud tarnetähtaeg teavitab plaanitud tarnekuupäevast, kuid ei ole Teenusepakkuja jaoks siduv. Eeldatav tarnekuupäev põhineb Lepingu sõlmimise ajal kehtivatest töötingimustest ja Fractory poolt tööde teostamiseks tellitud materjalide õigeaegsest kohaletoimetamiselst. Kui viivitus, mille eest Fractory ei vastuta, tekib nimetatud töötingimuste muutumise tõttu või kui tööde teostamiseks tellitud materjale ei tarnita õigeaegselt, pikendatakse tarnetähtaega vastavalt vajadusele ning Teenusepakkuja ei vastuta sellise viivituse eest.

5. Intellektuaalomand

Teenusepakkuja annab Kasutajale piiratud ja tühistatava lihtlitsentsi Veebisaidi kasutamiseks isiklikel või ettevõttesisestel ärilistel eesmärkidel. Fractory säilitab Teenusele ja selle sisule kõik omandiõigused ja intellektuaalomandi õigused. Kasutaja ei tohi ise ega luba ühelgi kolmandal isikul:

(a) Fractory.com’i ja Fractory hinnakujundust ja kohandavaid algoritme pöördprojekteerida, pöördtransleerida või dekompileerida.

(b) kasutada mis tahes manuaalseid või automatiseeritud tarkvaraseadmeid või muid protsesse andmekaeveks või andmete alla laadimiseks Teenuses sisalduvatelt veebilehtedelt;

(c) kasutada Teenust, et luua sarnane või konkureeriv veebisait, rakendus või teenus;

(d) kasutada Teenust mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil, sealhulgas tulirelvades kasutamiseks mõeldud toodete, komponentide, kaupade või tööriistade valmistamiseks;

(e) kasutada Teenust, et tellida Osa, mille jaoks Kasutajal ei ole vajalikke õigusi (nt ei ole õigust kasutada jooniseid);

(f) saata, üles laadida või muul viisil kättesaadavaks teha intellektuaalomandit, millele Kasutajal ei ole õigust (nt laadida üles kolmandate isikute 2D-jooniseid litsentsita/õiguseta jne).

6. Kasutaja sisu

Teenusepakkuja ei taotle omandiõigust Teie spetsifikatsioonidele ega mis tahes sisule, andmetele või muudele materjalidele, mida Te Fractory.com platvormile üles laadite või muul viisil kättesaadavaks teete. Teenuses üleslaaditud sisu eest vastutab ainuisikuliselt Kasutaja.

7. Vastutuse piiramine

Kuna Osad põhinevad Kasutaja spetsifikatsioonidel, ei garanteeri Teenusepakkuja, kinnita ega taga tingimusi, et: (a) Osad vastavad Teie nõuetele, (b) Osad sobivad mingiks konkreetseks otstarbeks või on müügikõlblikud, või et (c) Osad on defektideta või vigadeta. Teenuste osutamisel võib esineda viivitusi, tühistamisi ja muid häireid. Teenusepakkuja ei anna seoses Teenusega ühtegi garantiid, kinnitust ega taga tingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teenuse kvaliteedi, tõhususe, maine ja muude omaduste suhtes. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute käitumise eest, sealhulgas kolmandate isikute valmistatud Osade eest, ning Kasutaja nõustub, et ei püüa Fractory’d selle eest vastutusele võtta. Selline vastutuse piiramine ei puuduta kohaldatava õigusega sätestatud kohustuslikku vastutust (nt vastutus tahtliku mittetäitmise korral).

8. Teenus ja selle lõpetamine

Teenusepakkuja ei anna ühtegi garantiid ega lubadust Teenuse ja tarnija süsteemide toimivuse kohta. Kasutaja võib käesoleva Lepingu igal ajal põhjusega või põhjuseta lõpetada, saates Teenusepakkujale (info.ee@fractory.com) kirjaliku teate – see ei mõjuta juba kehtivaid kohustusi, nt tellitud Osa eest tasumist. Teenusepakkuja võib uurida mis tahes tegevust, mis võib rikkuda käesolevat Lepingut, ja võib igal ajal Lepingu rikkumise või Lepingu rikkumise põhjendatud kahtluse korral või Teenusepakkujale tekitatud kahju või võimaliku kahju korral käesoleva Lepingu lõpetada omal äranägemisel.

9. Lepingu muudatused

Teenusepakkuja võib igal ajal ja eelnevalt etteteatamata muuta kõiki Lepingus ja Veebisaidil olevaid tingimusi, sealhulgas hinnakirja. Hinna muutmine ei mõjuta Poolte vahel varem kokku lepitud Osa hinda, kui Osa on juba tellitud ja me oleme tellimuse kinnitanud. Hinnamuutused jõustuvad kohe, kui Teenusepakkuja on need Veebisaidil avaldanud. Kõigist sellistest muudatustest teadlik olemiseks soovitame Veebisaiti ja Lepingut korrapäraselt üle vaadata. Kui Kasutaja jätkab Teenuste kasutamist pärast Lepingus või Veebisaidil olevate tingimuste avaldamist, nõustub ta automaatselt muudetud tingimuste ja hinnakirjaga.

10. Tarbija kirjeldus

Kuna meie Kasutaja (klient) võib olla tarbija, võivad kehtida teatud täiendavad õigused ja erinevused. Käesoleva jaotise alla on kogutud teave tarbija õiguste kohta. Tarbija on füüsiline isik, kes sõlmib tehingu, mis ei ole seotud iseseisva majandus- või kutsetegevusega.

Kui olete tarbija (st olete tarbija ja tellimuse esitanud registreeritud Kasutaja on tarbija, mitte kaupleja/ettevõtja), siis kehtivad Teie elukohariigi tarbijaõigused (kui elate ELis). Käesolev jaotis (jaotis 10) annab üldise ülevaate Eesti seadustest tulenevatest tarbijaõigustest (kehtivad Eesti tarbijatele).

Käesolevaga tuletame Teile meelde, et tarbijal on õigus Fractory poolt kohustuse täitmata jätmise korral tugineda järgmistele õiguskaitsevahenditele: nõuda Fractorylt kohustuse täitmist; keelduda tarbijalt nõutava kohustuse täitmisest; nõuda Fractorylt tekitatud kahju hüvitamist; vähendada hinda. 14-päevasest taganemisõigusest on vabastatud kaup, mis on valmistatud vastavalt tarbija kehtestatud tingimustele (nt erimõõdud), ja kaup, mis on valmistatud lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi arvestades. Tulenevalt asjaolust, et Osa(d) valmistatakse Teie spetsifikatsioonide alusel, ei kehti 14-päevane taganemisõigus internetist tehtud ostu puhul (täpsemalt vt jaotist 11, „Kaupade tagastamine“).

Osa nõuetele mittevastavuse korral võib tarbija esitada Fractoryle kaebuse kahe (2) kuu jooksul alates Osa tarnimise päevast. Kaebus tuleb esitada kohe, kui tarbija on saanud nõuetele mittevastavusest teada, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul. Kaebuse võite esitada e-posti teel info.ee@fractory.com. Kaebus peab sisaldama tarbija nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, Osa ostmise või Teenuse saamise kuupäeva, Osa või Teenuse puuduseid ja nõuet Fractory vastu. Me ei vastuta Osa nõuetele mittevastavuse eest, mis on põhjustatud tarbija tegevusest või tegevusetusest, või mis tuleneb vastava Osa tellimisel meile esitatud Kasutaja spetsifikatsioonidest. Pange tähele, et erikokkuleppe puudumisel kannab kõik mittevastavuses oleva Osa ümbertegemisega seotud kulud Kasutaja.

Me kinnitame kaebuse kättesaamise ja vastame sama kanali kaudu ning anname 15 päeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist tarbijale kaebuse või kaebuse võimaliku lahenduse kohta teavet. Kui me ei suuda kaebust 15 päeva jooksul alates selle saamisest lahendada, põhjendame viivitust ning edastame tarbijale selle kohta kirjaliku teate ja määrame uue mõistliku tähtaja.

Pooled lahendavad kõik küsimused läbirääkimiste teel. Kui Pooled ei jõua ühisele kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni poole https://ttja.ee/avalduse-esitamine või kasutada vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Euroopa Komisjoni pakutavat veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (ODR) https://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Kaebuse tagasivõtmise malli leiate siit.

11. Kaupade tagastamine

Kui pärast veebi kaudu tellimuse esitamist märkate, et olete teinud mõõtmisvea või valinud vale materjali, siis tühistame/tagastame või parandame/muudame tellimuse, tingimusel, et seda ei ole juba menetletud ja see pole töös. Kui tellimust juba menetletakse, ei ole tühistamine/tagasimaksmine ja/või muutmine võimalik.

Laseriga lõigatud toodete puhul ei kehti kaugmüügi taganemisperiood (st tarbija 14-päevane taganemisõigus) ja seetõttu ei ole neid võimalik tagastada. Ese valmistatakse Teie spetsifikatsioonide järgi, mis muudab selle edasimüügi võimatuks.

Vigu võib siiski ette tulla ja juhul, kui laseriga lõigatud Osa(d) on vale suurusega (arvestades konkreetse materjali standardtolerantsi) või on lõigatud vale tüüpi või paksusega materjalist, siis lõikame toote(d) loomulikult uuesti ja saadame need Teile nii kiiresti kui võimalik. See tähendab, et me kompenseerime või asendame Osa, kui Osa nõuetele mittevastavus tuleneb tootmisveast (tingimusel, et muud eeltingimused on täidetud, nt esitasite kaebuse mõistliku aja jooksul). Pange tähele, et erikokkuleppe puudumisel kannab kõik mittevastavuses oleva Osa ümbertegemisega seotud kulud Kasutaja.

Palume probleemi võimalikult kiireks selgitamiseks Kasutajal (kliendil) meiega telefoni teel ühendust võtta (tel: +3726070200). Seejärel lepime Kasutajaga (kliendiga) kokku Osa tagastamise. Transpordikahjustustest, vale pikkusega või valesti tarnitud kaubast tuleb meie müügikontorile teatada kolme tööpäeva jooksul pärast kauba/kaupade kättesaamist.

12. Lõppsätted

Käesolevat lepingut reguleerivad Eesti seadused. Kasutaja nõustub, et Kasutaja ja Teenusepakkuja vahelisi suhteid reguleerib Lepingu ingliskeelne versioon. Kõik ingliskeelse Lepingu tõlked mõnda teise keelde on hõlbustamiseks. Kui Lepingu ingliskeelse versiooni ja mis tahes tõlke vahel on vastuolu, on ülimuslik ingliskeelne versioon. Pooled ei vastuta käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Pooled tõlgendavad vääramatut jõudu kui asjaolusid, mida lepingupool ei saanud lepingu sõlmimise ajal ette näha ega mis tahes vahenditega vältida või kõrvaldada. Sellisted asjaolud on loodusõnnetused, streigid, tulekahjud, sõda, ametiasutuste seaduslikud või ebaseaduslikud otsused jne.

 

 

TAGANEMISAVALDUSE TÜÜPVORM (ET)

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Kellele: Farctory Solutions OÜ (reg.nr 14300852), Raekoja plats 16, 51004, Tartu, Eesti; info.ee@fractory.com; tel:+3726070200
Käesolevaga taganen/taganeme lepingust [lisa viide lepingule], mille esemeks on järgmine asi [lisa kirjeldus]/ järgmine teenus [lisa kirjeldus]
Tellimuse esitamise kuupäev [pp.kk.aaaa] / asja kättesaamise kuupäev [pp.kk.aaaa]
Tarbija nimi / tarbijate nimed [täisnimi]
Tarbija aadress / tarbijate aadressid [aadress]

Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) —
Kuupäev [pp.kk.aaaa]

Lihtsustage oma tööprotsessi Fractory platvormil - kohene hinnastus metallitöödeks. Üle 50 regionaalse tootja. Platvormi kasutamine on tasuta.
Hinnastama